Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu lub w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu oraz w szkole wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

    W przedszkolu i w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i szkolnych specjalistów.

    W naszej szkole pracuje 11 specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz współorganizujących proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Są to: psycholog, pedagog, logopedzi, surdopedagog, surdologopeda oraz nauczyciele wspierający proces kształcenia uczniów z autyzmem.  W przedszkolu organizowane są także zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.


 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może również mieć formę:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność organizowane są zajęcia rewalidacyjne. Ich celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych dziecka. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych i ich forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.
Wszystkie działania podejmowane wobec uczniów niepełnosprawnych planowane są przez zespół nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą również w zajęciach rozwijających zainteresowania. Prowadzą je nauczyciele większości przedmiotów. Uczniowie mogą też rozwijać swoje umiejętności wokalne uczestnicząc w zajęciach chóru szkolnego. Predyspozycje sportowe
i ruchowe rozwijają na zajęciach SKS. Dla uczniów młodszych (w klasach 1-3) prowadzone jest kółko ortograficzne i matematyczne.