Z A S A D Y  O R G A N I Z A C J I  Z A J Ę Ć

obowiązujące od 1 września 2021r.

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM nr 2 w NISKU

 
Poniższe regulacje zostały opracowane w oparciu o charakterystykę szkoły, wytyczne Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY IV- VIII

WYCHOWANIE FIZYCZNE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

ŚWIETLICA SZKOLNA