ZASADY  ZDALNEGO NAUCZANIA

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest usprawiedliwiać u nauczyciela, bądź wychowawcy.

Nauczanie zdalne może być prowadzone w oparciu o:

 • platformę edukacyjną  Microsoft Teams (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole),

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów,
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,

 • dziennik elektroniczny

 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną,

 • lekcje online,

 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe,

 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,

 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

 • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości,

 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 
Udział w lekcjach online i wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych jest obowiązkowe.
Lekcje odbywają się wg. tygodniowego planu. Obecność na każdych zajęciach jest sprawdzana. Lekcje trwają 45 minut – czas może być podzielony na czas przed ekranem (nie krótszy niż 30 minut) i czas samodzielnej pracy.

Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu.

Podczas realizowania celu nauczania ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron: uczniów, nauczycieli i rodziców, nie tylko fizycznego - związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego, czy też psychicznego - nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych przez nauczycieli zasad, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line oraz zachowanie ciszy i spokoju w czasie trwającej lekcji, niewłączanie się domowników do wypowiedzi ucznia itp.

 
Bardzo ważne jest też zachowanie cyberbezpieczeństwa - związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
Szczegółowe zasady na stronie internetowej szkoły w zakładce  „Bezpieczny  Internet”.

ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO NAUCZANIA

Wychowawca klasy:

1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

3. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie  i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

4. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do psychologa i pedagoga szkolnego pracującego on-line.

5. Koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele:

1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

2. Podczas nauki zdalnej obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania wraz z przedmiotowymi zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów.

3. Ocenianie odbywa się systematycznie i na bieżąco według przyjętych kategorii ocenienia.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy mogą nagradzać uczniów za zaangażowanie, systematyczność, respektowanie zasad, kulturę osobistą w czasie zajęć online w formie punktów dodatnich. Uczniowie niestosujący się do zasad i nie reagujący na upomnienia nauczyciela otrzymają punkty ujemne.  Na stronie szkoły w zakładce Dokumenty znajduje się Punktowy System Oceniania Zachowania.

5. Lekcje realizujemy wg tygodniowego planu zajęć, zachowując ramy czasowe poszczególnych lekcji. Planowane sprawdziany również muszą odbywać się w czasie rzeczywistym lekcji.

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia lekcji online przez platformę edukacyjną.

7. O planowanych sprawdzianach, nauczyciel danego przedmiotu informuje Rodziców i Uczniów.

8. Dopuszcza się wyłączenie kamery przez nauczyciela, można pracować online bez swojego wizerunku będąc w interakcji z uczniami.
Uczniowie mają obowiązek być na wizji. Nauczyciel może pozwolić im na wyłączenie kamery. Nauczyciel decyduje o dopuszczeniu uczniów do głosu. Mikrofon w czasie zajęć powinien być wyłączony. Uczestnik zajęć może włączyć mikrofon, gdy zostanie poproszony przez nauczyciela o zabranie głosu. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.

10. Nauczyciel określa termin w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów w celu poprawy ocen z danego przedmiotu.

11. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia
Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.

12. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. Ograniczamy do minimum ilość odsyłanych zadań przez uczniów, wiedzę można sprawdzić w inny, bardziej obiektywny sposób np. poprzez sprawdziany i testy online lub odpytanie na lekcji online.

14. Realizację innych zajęć należy prowadzić i zapisywać w dzienniku.

15. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się w szkole pod warunkiem, że Rodzic przyprowadzi Dziecko do szkoły. Nauczyciel ustala z Rodzicem termin zajęć rewalidacyjnych. Ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa można zorganizować dwugodzinne spotkania.

16. Nauczyciel jest zobowiązany na bieżące i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

17. W czasie trwania lekcji online oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli, uczennic i uczniów.
Zakaz dotyczy zarówno opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja online, jak i za pomocą innych narzędzi. Zakaz dotyczy również fotografowania lub utrwalania w inny sposób konwersacji grup.
Utrwalanie, wykorzystanie cudzego wizerunku bez jego zgody jest złamaniem prawa i skutkuje podjęciem stosowych działań zgodnie z art. 4 ust.2 RODO.

Psycholog i pedagog szkolny:

1.Udzielają wsparcia  psychologiczno - pedagogicznego rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne oraz spotkania indywidualne umówione wcześniej w szkole.

Zakres wsparcia dotyczy różnorodnych trudności i problemów związanych z nauczaniem zdalnym w czasie pandemii, a w szczególności następujących sfer:

- jak nie dać się smutkowi i zniechęceniu,
- jak motywować siebie samych i swoich najbliższych do pozytywnego wysiłku,
- jak dbać o wzajemne relacje i unikać niebezpieczeństw,
- jak radzić sobie ze stresem.

2.Prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu zminimalizowanie skutków izolacji społecznej poprzez przesyłanie różnorodnych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla uczniów i dla rodziców.

3.Obejmują szczególna opieką uczniów, u których stwierdzono nasilenie reakcji stresowych i lękowych w związku z epidemią koronawirusa.

4.Monitorują wraz z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów uczestnictwo uczniów w nauce zdalnej oraz podejmują działania interwencyjne, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

5.Czuwają nad przebiegiem nauczania zdalnego uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi omawiając pojawiające się trudności z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, monitorując dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.

6.Współpracują z  ze wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży działającymi na terenie naszego miasta.

7.Inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych - w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Bibliotekarz:

1. Prowadzi prace związane z dokumentacją i opracowaniem zbiorów stacjonarnie.
2. Wypożycza książki, po wcześniejszym uzgodnieniu (np. telefonicznym lub przez e- dziennik).
3. Zamieszcza na stronie internetowej szkoły w zakładce „ Edukacja zdalna” linki do stron zawierających: e – lektury, e – booki i adaptacje filmowych lektur.

Świetlica szkolna:

W czasie zdalnego nauczania wychowawcy świetlicy przesyłają rodzicom raz w tygodniu w formie elektronicznej propozycje, które mogą urozmaicić spędzanie czasu wolnego przez dzieci.

Uczniowie:

 1. Uczeń korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji.
 2. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 3. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych od nauczycieli.
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać.
  Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 6. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w ustalonym przez nauczyciela terminie, jest obowiązkowe. Nie zastosowanie się do powyższej zasady skutkuje oceną niedostateczną.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. Powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 3. Mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 4. Zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 5. W miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Uczennice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Nisku są zobowiązani do przestrzegania zawartych powyżej zasad.

Dyrektor

Danuta Gorczyca