Uchwała Nr XXX/221/2000
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie nadania sztandaru
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 1996r.Nr 13, poz.74 z póź. zm./,
w związku z § 64 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nisku
 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr X/128/99 z dnia 28.06.1999r.
w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku
 
Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:
§1

Nadaje się sztandar Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku
§2
Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§3
Płatem jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości  73 cm,
barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy zielonej po stronie odwrotnej.
Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca
są obszyte żółtą frędzlą o szerokości 6cm.
§4
Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości 28cm,
ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym sztychem,
a korona, dziób i szpony – haftowane złotym sztychem.
Nad godłem umieszczony jest łukiem napis „NAUKA, OJCZYZNA, CNOTA”
haftowany złotym sztychem. Litery mają wysokość 4 cm.
§5
Na stronie odwrotnej pośrodku haftowane są:
odznaka byłej Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich, wysokość 13cm,
herb miasta Nisko wysokość 13cm, kaganek symbolizujący oświatę o wysokości 28cm.
Powyżej umieszczony jest lukiem napis „Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5” 
haftowany złotym sztychem o wysokości 4cm, poniżej łukiem umieszczono napis
„imieniem Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich”
haftowany złotym sztychem, wysokość liter 4cm.
 §6
Głowica sztandaru wykonana z metalu składa się z godła Rzeczypospolitej Polskiej.
§7
Drzewce sztandaru jest wykonane z drewna toczonego.
Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu.
Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica.
§8
Szarfy o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w ilości 3 sztuk
przeznaczone są dla pocztu sztandarowego.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Nisko.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                       Dominik Kłosowski